Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017

(ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HOÀ
Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Giám đốc: NGUYỄN VĂN XÁNG
Di động: 0985002279. Email: bsxang.huong@gmail.com

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

Thành viên đoàn kiểm tra chất lượng bệnh viện tỉnh Khánh Hòa năm 2017 ngày 15/12/2017: theo quyết định số 3179/ SYT-NVY về việc kiểm tra bệnh viện năm 2017 do Sở Y tế ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2017

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ

    TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%

    TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 291

    ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.51

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

1

4

34

40

4

83

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

1.20

4.82

40.96

48.19

4.82

100

 

2. Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2:

    TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 90/90 TIÊU CHÍ

    TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 90 TIÊU CHÍ: 100%

    TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 313

    ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.48

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

1

4

40

41

4

90

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

1.11

4.44

44.45

45.56

4.44

100

 

Ngày.........tháng..........năm.........

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(ký tên)

THƯ KÝ ĐOÀN
(ký tên)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(ký tên và đóng dấu)

 

12/28/2017 3:52:06 P

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN LỘC THỌ - NHA TRANG KHÁNH HOÀ - Tel: +84.258.3822175  Fax: +84.258.3812344 - Số lượt truy cập: 0