Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017

 

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ chi tiết: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Số giấy phép hoạt động:00558/KH-GPHD Ngày cấp: 09/5/2012

Tuyến trực thuộc: Tỉnh/Thành phố

Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA

Hạng bệnh viện: Hạng I

Loại bệnh viện: Đa khoa

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ

    TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%

    TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 294

    ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.54

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

1

3

33

42

4

83

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

1.20

3.61

39.76

50.61

4.82

100

 

2. Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2:

    TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 90/90 TIÊU CHÍ

    TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 90 TIÊU CHÍ: 100%

    TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 316

    ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.51

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

1

3

39

43

4

90

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

1.11

3.33

43.33

47.78

4.45

100

 

Ngày.........tháng..........năm.........

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN
(ký tên)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(ký tên và đóng dấu)

 

12/27/2017

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN LỘC THỌ - NHA TRANG KHÁNH HOÀ - Tel: +84.258.3822175  Fax: +84.258.3812344 - Số lượt truy cập: 0