Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
GIA HẠN GÓI THẦU BÓNG PHÁT TIA

THÔNG BÁO GIA HẠN GÓI THẦU

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo gia hạn gói thầu Mua sắm Bóng phát tia với nội dung: Công văn đính kèm.

9/13/2019 12:37:54 P

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 281968